หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า เลสโก เพลินหิมะ (ZE)

product

โปรแกรม ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า เลสโก เพลินหิมะ (ZE)

ราคาเริ่มต้น
25,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-XJ96
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านนชริาคาวะโกะ
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาแดงโทริอิ
- เยี่ยมชมที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
- เยี่ยมชมวัดคินคะคุจิ,สะพานนาคะบาชิ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562 27,999.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 28,999.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 25,999.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 26,999.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 26,999.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 27,999.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2562 25,999.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 26,999.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 33,999.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 35,999.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 35,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**