หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์พาออกเดท (TN)

product

โปรแกรม HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์พาออกเดท (TN)

ราคาเริ่มต้น
25,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-XJ90
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : พ.ย.2562 - ม.ค. 2563

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
- ชมความงามป้อมดาวโกเรียวคาคุ
- นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำฮาโกดาเตะ
- เดินเล่นชมเมืองโรแมนติก โอตารุ
- เล่นสกี ณ NEW FURANO SKI
- ชมหมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส
- สักการะพระพุทธรูปเนินพระพทธเจ้า
**พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 25,888.-
26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 29,888.-
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 29,888.-
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 29,888.-
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562 29,888.-
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562 30,888.-
1 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2562 30,888.-
2 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 30,888.-
4 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 30,888.-
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 30,888.-
6 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 30,888.-
7 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 30,888.-
8 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 30,888.-
9 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 30,888.-
10 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 32,888.-
11 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 30,888.-
12 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 30,888.-
13 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 30,888.-
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 30,888.-
15 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 30,888.-
16 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2562 30,888.-
17 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 30,888.-
18 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 30,888.-
19 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 30,888.-
20 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2562 30,888.-
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 30,888.-
22 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 30,888.-
23 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 33,888.-
24 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 33,888.-
25 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562 35,888.-
26 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 35,888.-
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 39,888.-
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 39,888.-
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 39,888.-
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 42,888.-
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 39,888.-
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 42,888.-
31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2563 35,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**