หน้าแรก | ทัวร์ อินเดีย | อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน] (ZE)

product

โปรแกรม อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน] (ZE)

ราคาเริ่มต้น
28,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWIN-TG9
ประเทศ : อินเดีย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

- ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี ชมดอกไม้
- แคชเมียร์ “ สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ”
- เยี่ยมชม สวนโมกุล “สวรรค์แห่งดอกไม้”
- ชมความงดงามสวนชาลิมาร์และสวนนิชาท
- เยี่ยมชมพาฮาลแกม แวะชม สวนแอปเปิ้ล
- ชมวิวความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย
- อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล
- อัครา ฟอร์ทและประตูเมืองอินเดีย
**นั่งกระเช้ากุลมาร์ค ล่องเรือชิคารา

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ก.ค. - 30 ก.ค. 2562 29,999.-
15 ส.ค. - 20 ส.ค. 2562 28,999.-
29 ส.ค. - 30 ก.ย. 2562 28,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. , ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ , ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**