product

โปรแกรม HAPPY HOKKAIDO SKI&SNOW (HT)

ราคาเริ่มต้น
25,876 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-XW88
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Nok Scoot Airlines
ช่วงเวลา : พ.ย.2562 - มี.ค. 2563

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮิยามา
- ตะลุยหิมะสนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี
- เดินเล่นชม สัมผัสความงามเลียบคลองโอตารุ
- ชมความงามของทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
- เยี่ยมชมหุบเขาจิโกคุดานิ ,คิโรโระ สโนว์ เวิลด์
- ชมหมีแสนน่ารักศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล
- ชมเทศกาลหิมะ ซับโปโร สวนสาธารณะโอโดริ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด,แช่ออนเซ็น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 25,876.-
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562 28,876.-
7 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 28,876.-
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 28,876.-
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 30,876.-
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 47,876.-
4 ม.ค. - 9 ม.ค. 2563 28,876.-
11 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 28,876.-
18 ม.ค. - 23 ม.ค. 2563 28,876.-
25 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 30,876.-
1 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 35,876.-
8 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 35,876.-
15 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 28,876.-
22 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 28,876.-
29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563 28,876.-
7 มี.ค. - 12 มี.ค. 2563 28,876.-
14 มี.ค. - 19 มี.ค. 2563 28,876.-
21 มี.ค. - 26 มี.ค. 2563 28,876.-
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563 30,876.-
4 เม.ย. - 9 เม.ย. 2563 31,876.-
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 2563 47,876.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**