หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | HAPPY HOKKAIDO นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท ปี2 (HT)

product

โปรแกรม HAPPY HOKKAIDO นอนคิโรโระ สกีรีสอร์ท ปี2 (HT)

ราคาเริ่มต้น
26,876 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-XW87
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Nok Scoot Airlines
ช่วงเวลา : พ.ย. 2562 - เม.ย. 2563

- ทัวร์ญี่ปุ่น พักสกีรีสอร์ทสุดหรูคิโรโระ
- เดินเล่นชมความงามของคลองโอตารุ
- เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเสริมสุขภาพ
**พิเศษ!! ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ ไวน์ สาเก

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 26,876.-
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 29,876.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 32,876.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 30,876.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 30,876.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 32,876.-
1 ม.ค. - 5 ม.ค. 2563 32,876.-
8 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563 30,876.-
15 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563 30,876.-
22 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 30,876.-
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 32,876.-
5 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563 37,876.-
12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 30,876.-
19 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 30,876.-
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 30,876.-
4 มี.ค. - 8 มี.ค. 2563 30,876.-
11 มี.ค. - 15 มี.ค. 2563 30,876.-
18 มี.ค. - 22 มี.ค. 2563 30,876.-
25 มี.ค. - 29 มี.ค. 2563 30,876.-
1 เม.ย. - 5 เม.ย. 2563 32,876.-
8 เม.ย. - 12 เม.ย. 2563 32,876.-
15 เม.ย. - 19 เม.ย. 2563 42,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**