หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | Wonderful Hokkaido สั่นระฆังขอความรัก (SI)

product

โปรแกรม Wonderful Hokkaido สั่นระฆังขอความรัก (SI)

ราคาเริ่มต้น
53,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-TG84
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ธ.ค.2562 - ม.ค. 2563

- ทัวร์ญี่ปุ่น พักสุดหรู พักคิโรโระ รีสอร์ท
- ชมจิโกกุดานิ บ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ
- ชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ,เมืองโอตารุ
- เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
- สวนโอโดริสถานที่จัดเทศกาลหิมะ
**พิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 55,900.-
19 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 58,900.-
9 ม.ค. - 14 ธ.ค. 2563 53,900.-
16 ม.ค. - 21 ม.ค. 2563 55,900.-
21 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 59,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**