หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | HAPPY HOKKAIDO BEST OF SNOW VIP ปี2 (HT)

product

โปรแกรม HAPPY HOKKAIDO BEST OF SNOW VIP ปี2 (HT)

ราคาเริ่มต้น
28,876 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-DD79
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Nok Air
ช่วงเวลา : พ.ย. 2562 - เม.ย. 2563

- ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกสนานกับหิมะ ณ ลานสกี
- ชมพาเหรดแพนกวินสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
- พักสกี รีสอร์ท สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท
- หุบเขาจิโกคุดานิ,ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล
- เดินเล่นเลียบคลองโอตารุสุดโรแมนติก
- เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
**พิเศษ!! ปูยักษ์3ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก 
**พิเศษ!! อาบน้ำแร่แช่ออนเซน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 28,876.-
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562 31,876.-
7 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 31,876.-
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 31,876.-
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 33,876.-
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 51,876.-
4 ม.ค. - 9 ม.ค. 2563 31,876.-
11 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 31,876.-
18 ม.ค. - 23 ม.ค. 2563 31,876.-
25 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 33,876.-
1 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 38,876.-
8 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 38,876.-
15 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 31,876.-
22 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 31,876.-
29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563 31,876.-
7 มี.ค. - 12 มี.ค. 2563 31,876.-
14 มี.ค. - 19 มี.ค. 2563 31,876.-
21 มี.ค. - 26 มี.ค. 2563 31,876.-
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563 33,876.-
4 เม.ย. - 9 เม.ย. 2563 34,876.-
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 2563 51,876.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**