หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | TOKYO FUJI ซุปตาร์ทุ่งลาเวนเดอร์ (TN)

product

โปรแกรม TOKYO FUJI ซุปตาร์ทุ่งลาเวนเดอร์ (TN)

ราคาเริ่มต้น
20,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-XJ66
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : กันยายน - ตุลาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ
- ขึ้นฟูจิชั้น 5 มุมยอดฮิต ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
- ชมทุ่ง ลาเวนเดอร์ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
- ชมหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2562 20,888.-
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2562 20,888.-
22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2562 20,888.-
23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2562 20,888.-
24 ก.ย. - 28 ก.ย. 2562 20,888.-
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562 20,888.-
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 20,888.-
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2562 21,888.-
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562 21,888.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2562 21,888.-
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562 21,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**