หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM AUTUMN (TN)

product

โปรแกรม TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM AUTUMN (TN)

ราคาเริ่มต้น
42,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-TG64
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ไหว้พระขอพรวัดอาซากุสะ
- เยี่ยมชมวัดโทไดจิ,ปราสาทโอซาก้า
- เยี่ยมชมศาลเจ้าเฮอัน,ปราสาททอง
- ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หมู่บ้านน้ำใส
- ขึ้นชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
- วัดคิโยะมิซุ,หุบเขkมิโนะ Minoh park
**พิเศษ !! ใส่ชุดกิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 ต.ค. - 7 ต.ค. 2562 42,888.-
3 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 42,888.-
4 ต.ค. - 9 ต.ค. 2562 42,888.-
8 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562 42,888.-
14 ต.ค. - 19 ต.ค. 2562 42,888.-
15 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 42,888.-
16 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562 42,888.-
17 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 42,888.-
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 43,888.-
20 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 43,888.-
21 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 43,888.-
22 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 43,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**