product

โปรแกรม TURKEY SUPREME (GS)

ราคาเริ่มต้น
29,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWTR-TK5
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES
ช่วงเวลา : สิงหาคม - ตุลาคม 2562

- ทัวร์ตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย เส้นทางสายไหม
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัสเชื่อมทะเลดำ
- ปามุคคัลเล่ ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย
- เปิดประสบการณ์ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
- ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส+เฮียราโพลิส
- ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน+วิหารฮาเจียโซเฟีย
**พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 ส.ค. - 17 ส.ค. 2562
29,900.-
29,600.-
24 ส.ค. - 31 ส.ค. 2562 29,900.-
7 ก.ย. - 14 ก.ย. 2562 29,900.-
21 ก.ย. - 28 ก.ย. 2562 29,900.-
12 ต.ค. - 19 ต.ค. 2562 31,900.-
19 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 31,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม **