หน้าแรก | ทัวร์ ตุรกี | ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย (IT)

product

โปรแกรม ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย (IT)

ราคาเริ่มต้น
29,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWTR-TK4
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES
ช่วงเวลา : มิถุนายน - ตุลาคม 2562

- ทัวร์ตุรกี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
- ชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
- เมือง โบราณเอฟฟิซุสและเฮียราโพลิส
- ปามุคคัลเล่ ชมความงามปราสาทปุยฝ้าย
- ชมระบำหน้าท้องตุรกีและเมืองเกอเรเม
- ชมสุเหร่าสีน้ำเงินและสุเหร่าเซนต์โซเฟีย

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2562 29,888.-
10 ก.ค. - 18 ก.ค. 2562 31,888.-
24 ก.ค. - 1 ส.ค. 2562 33,888.-
7 ส.ค. - 15 ส.ค. 2562 34,888.-
28 ส.ค. - 5 ก.ย. 2562 34,888.-
11 ก.ย. - 19 ก.ย. 2562 34,888.-
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 2562 34,888.-
2 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 35,888.-
23 ต.ค. - 31 ต.ค. 2562 36,888.-
30 ต.ค. - 7 พ.ย. 2562 35,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม **