หน้าแรก | ทัวร์ เกาหลีใต้ | “KOREA โลกนี้ สีชมพู” (GS)

product

โปรแกรม “KOREA โลกนี้ สีชมพู” (GS)

ราคาเริ่มต้น
12,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWKR-XJ38
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี ตะลุยสวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด์
- ชมต้นกิงโกะถนนสายโรแมนติก เคียวกีซอน
- ชมทุ่งดอกคอสมอส ณ อันซอง ฟาร์มแลนด์ 
- เยี่ยมชมโบสถ์มย็องดง,พระราชวังถ็อกซูกุง
- หอคอยเอ็นโซลล์ ทาวเวอร์ ชมวิวเมืองโซล
- ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยอีฮวา
- เดินเล่นชมถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
**พิเศษ !! นั่งชิลล์คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ต.ค. - 5 ต.ค. 2562 15,999.-
2 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562 16,999.-
3 ต.ค. - 7 ต.ค. 2562 16,999.-
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 16,999.-
5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2562 16,999.-
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 15,999.-
7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562 15,999.-
8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2562 15,999.-
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562 16,999.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 17,999.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 16,999.-
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2562 17,999.-
13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2562 17,999.-
14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2562 15,999.-
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2562 15,999.-
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 16,999.-
17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562 16,999.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2562 17,999.-
20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 15,999.-
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 15,999.-
22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 15,999.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 12,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**