หน้าแรก | ทัวร์ เวียดนาม | เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ EP.2] (ZE)

product

โปรแกรม เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ EP.2] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 7,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RT-ZSGN09
ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Thai Vietjet Air
ช่วงเวลา : ม.ค. - มี.ค. 2563

- สวนดอกไฮเดรนเยีย / สวนดอกไม้เมืองหนาว
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัท / วัดตั๊กลัม
- นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ / ซันนี่ ฟาร์ม
- ชมลำธารนางฟ้า / ทะเลทรายขาว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**