หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลทส์โก หลงรักฟลัมสบาน่า EP.2] (ZE)

product

โปรแกรม สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลทส์โก หลงรักฟลัมสบาน่า EP.2] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 62,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWEU-QR364
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : Qatar
ช่วงเวลา : เม.ย. 2563

- ทัวร์สแกนดิเนเวีย ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
- พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง,จุดชมวิวเมืองสต็อคโฮล์ม
- ชมความงามพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
- ชมอุทยานฟรอกเนอร์  หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น 
**พิเศษ !! พักบนเรือสำราญ DFDS 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**