หน้าแรก | ทัวร์ | เกาหลี [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] (ZE)

product

โปรแกรม เกาหลี [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] (ZE)

ราคาเริ่มต้น
13,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYW-FD35
ประเทศ :
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia
ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชม ใบไม้เปลี่ยนสี สวยงาม
- พระราชวังถ็อกซูกุง,ถนนเลียบกำแพงหิน
- สูดโอโซนให้ชุ่มปอด โซล โอลิมปิก พาร์ค
- สะพานแขวนมาจังโฮซูยาวที่สุดในเกาหลี
- ชมวิวที่สวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร์
- ชมวัดพงอึนซา,สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
2 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562 15,999.-
4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 15,999.-
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 16,999.-
11 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 16,999.-
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 16,999.-
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 16,999.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2562 15,999.-
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 15,999.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562 15,999.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 13,999.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 15,999.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 15,999.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 15,999.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2562 15,999.-
12 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 14,999.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562 15,999.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 15,999.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562 15,999.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2562 14,999.-
19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 14,999.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 15,999.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 15,999.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 15,999.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562 14,999.-
26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 14,999.-
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 15,999.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 15,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**