หน้าแรก | ทัวร์ เกาหลีใต้ | เกาหลีเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ห๊ะ!!! นามิ (TN)

product

โปรแกรม เกาหลีเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์... ห๊ะ!!! นามิ (TN)

ราคาเริ่มต้น
15,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWKR-XJ34
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมความงาม ใบไม้เปลี่ยนสี ที่เกาะนามิ
หอคอยเมืองสูงที่สุดในโลกโซลทาวเวอร์
ชมใบไม้เปลี่ยนสี มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
เยี่ยมชมความงามพระราชวังชางด๊อกกุง
ชมหมู่บ้านบุกชนฮันอกบ้านแบบดั้งเดิม
ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านวัยรุ่นเมียงดง
**ห้ามพลาด!!! คาเฟ่ HARRY POTTER

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 18,888.-
24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2562 17,888.-
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2562 17,888.-
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2562 17,888.-
27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2562 16,888.-
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 16,888.-
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562 16,888.-
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 17,888.-
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562 17,888.-
1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2562 16,888.-
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2562 16,888.-
3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2562 15,888.-
4 พ.ย. - 8 พ.ย. 2562 15,888.-
5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 15,888.-
6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 16,888.-
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 16,888.-
8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 16,888.-
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2562 16,888.-
10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2562 15,888.-
11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2562 15,888.-
12 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 15,888.-
13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562 16,888.-
14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 16,888.-
15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562 16,888.-
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2562 16,888.-
17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2562 15,888.-
18 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 15,888.-
19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 15,888.-
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 16,888.-
21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 16,888.-
22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 16,888.-
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562 16,888.-
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 15,888.-
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2562 15,888.-
26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 15,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**