หน้าแรก | ทัวร์ อินโดนีเซีย | เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์] (ZE)

product

โปรแกรม เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 10,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWID-SL331
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : ม.ค. - มิ.ย. 2563

- ชมประตูสวรรค์ / ดินเนอร์ซีฟู้ดหาดจิมบารัน
- สดฟินจุดถ่ายรูปรังนก / วิหารทานาล็อท
- วัดอุลัน ดานู / อนุสาวรีย์มหาภารตะ
- สวนพระวิษณุ / วิหารเทมภัคศิริงค์
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
9 เม.ย. - 11 เม.ย. 2563 12,999.-
10 เม.ย. - 12 เม.ย. 2563 14,999.-
13 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563 16,999.-
14 เม.ย. - 16 เม.ย. 2563 14,999.-
17 เม.ย. - 19 เม.ย. 2563 13,999.-
23 เม.ย. - 25 เม.ย. 2563 12,999.-
24 เม.ย. - 26 เม.ย. 2563 13,999.-
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563 12,999.-
1 พ.ค. - 3 พ.ค. 2563 14,999.-
8 พ.ค. - 10 พ.ค. 2563 10,999.-
15 พ.ค. - 17 พ.ค. 2563 11,999.-
22 พ.ค. - 24 พ.ค. 2563 11,999.-
29 พ.ค. - 31 พ.ค. 2563 11,999.-
5 มิ.ย. - 7 มิ.ย. 2563 10,999.-
12 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2563 11,999.-
19 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2563 11,999.-
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2563 11,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**