product

โปรแกรม Europe Super Classic (B) (VT)

ราคาเริ่มต้น 83,500 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWIT-TG330
ประเทศ : อิตาลี
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : เม.ย. 2562

- ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
- อนุสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล
- เยี่ยมชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน,หอเอนปิซ่า
- ถ่ายรูปกับหอไอเฟล แลนด์มาร์กของฝรั่งเศส
- เมืองซิงเควเทอร์เร่ หมู่บ้านเล็กๆชายฝั่นทะเล
- นั่งรถไฟฟ้า ชมธรรมชาติสู่ยอดเขาจุงฟราว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**