หน้าแรก | ทัวร์ | Europe Heritage GeNeBel (VT)

product

โปรแกรม Europe Heritage GeNeBel (VT)

ราคาเริ่มต้น 66,300 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYW-TG317
ประเทศ :
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563

- ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
- ชมความงามพร้อมถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์
- เดินเล่นจัตุรัสชมความงามในนครแฟร้งค์เฟิร์ต
- เดินเล่นชมหมู่บ้านกังหันลมของชาวฮอลแลนด์
- ล่องเรือในหมู่บ้านกีร์ธูร์น,หนูน้อยมาเนเคนพีส
- เยี่ยมชมเมืองอัมสเตอร์ดัมและร็อตเตอร์ดัม

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**