หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ (TN)

product

โปรแกรม TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ (TN)

ราคาเริ่มต้น 19,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWKR-XJ304
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : ม.ค. - มี.ค. 2563

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ
- ชมทะเลสาบอินะวะชิโระ,ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
- เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
- ชมความงามธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
- ฟรี !! แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ
- สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการ ปราสาทนกกระเรียน
- เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**