หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE ปี2 (WINTER)(HT)

product

โปรแกรม HAPPY HOKKAIDO SLOW LIFE ปี2 (WINTER)(HT)

ราคาเริ่มต้น
23,876 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-XJ28
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : พ.ย. 2561 - ก.พ. 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด พักคิโรโระสกีรีสอร์ท
- หุบเขาจิโกคุดานิ บ่อน้ำร้อนเกิดตามธรรมชาติ
- ชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลพันธ์หายาก
- ชม คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
**พิเศษ !! อาบน้ำแช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งจุใจ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562 23,876.-
24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 23,876.-
25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2562 23,876.-
26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 23,876.-
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 23,876.-
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 25,876.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 25,876.-
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562 25,876.-
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2562 28,876.-
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2562 26,876.-
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 26,876.-
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 26,876.-
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 28,876.-
6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 28,876.-
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 26,876.-
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 26,876.-
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 26,876.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 28,876.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 26,876.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 26,876.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 26,876.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 26,876.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 28,876.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 28,876.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2562 28,876.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 28,876.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 28,876.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 28,876.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2562 28,876.-
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 28,876.-
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 28,876.-
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 29,876.-
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 36,876.-
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562 36,876.-
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 36,876.-
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 39,876.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 39,876.-
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 39,876.-
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 35,876.-
1 ม.ค. - 5 ม.ค. 2563 28,876.-
2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2563 28,876.-
3 ม.ค. - 7 ม.ค. 2563 28,876.-
4 ม.ค. - 8 ม.ค. 2563 28,876.-
5 ม.ค. - 9 ม.ค. 2563 27,876.-
6 ม.ค. - 10 ม.ค. 2563 27,876.-
7 ม.ค. - 11 ม.ค. 2563 28,876.-
8 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563 28,876.-
9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2563 28,876.-
10 ม.ค. - 14 ม.ค. 2563 28,876.-
11 ม.ค. - 15 ม.ค. 2563 28,876.-
12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 27,876.-
13 ม.ค. - 17 ม.ค. 2563 27,876.-
14 ม.ค. - 18 ม.ค. 2563 28,876.-
15 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563 28,876.-
17 ม.ค. - 21 ม.ค. 2563 28,876.-
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 28,876.-
19 ม.ค. - 23 ม.ค. 2563 27,876.-
20 ม.ค. - 24 ม.ค. 2563 27,876.-
21 ม.ค. - 25 ม.ค. 2563 28,876.-
22 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 28,876.-
23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2563 28,876.-
24 ม.ค. - 28 ม.ค. 2563 28,876.-
25 ม.ค. - 29 ม.ค. 2563 28,876.-
26 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 27,876.-
27 ม.ค. - 31 ม.ค. 2563 27,876.-
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 30,876.-
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563 30,876.-
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563 30,876.-
11 ก.พ. - 15 ก.พ. 2563 28,876.-
12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 28,876.-
13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2563 28,876.-
14 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 28,876.-
15 ก.พ. - 19 ก.พ. 2563 28,876.-
16 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 27,876.-
17 ก.พ. - 21 ก.พ. 2563 27,876.-
18 ก.พ. - 22 ก.พ. 2563 28,876.-
19 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 28,876.-
20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2563 28,876.-
21 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563 28,876.-
22 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563 28,876.-
23 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 27,876.-
24 ก.พ. - 28 ก.พ. 2563 27,876.-
25 ก.พ. - 29 ก.พ. 2563 28,876.-
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 28,876.-
27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563 28,876.-
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2563 28,876.-
29 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563 28,876.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**