หน้าแรก | ทัวร์ จีน | เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นน้าแข็งหิมะ (TN)

product

โปรแกรม เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นน้าแข็งหิมะ (TN)

ราคาเริ่มต้น 19,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWCN-XW263
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Nok Scoot Airlines
ช่วงเวลา : ม.ค. - ก.พ. 2563

- พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง / เกาะพระอาทิตย์
- เทศกาลน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow World
- โบสถ์เซ็นโซเฟีย / อนุสาวรีย์ฝั่งหง / สวนสตาลิน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**