หน้าแรก | ทัวร์ จีน | บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง ซุปตาร์... ธารน้ำแข็ง(TN)

product

โปรแกรม บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง ซุปตาร์... ธารน้ำแข็ง(TN)

ราคาเริ่มต้น 15,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWCN-8L256
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : Lucky Air
ช่วงเวลา : ม.ค. - เม.ย. 2563

- ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง สุดคุ้ม
- ชมวิวภูเขาหิมะไป๋หมางเส้นทางที่งดงาม
- วัดเฟยไหลวัดทิเบตไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
- ชมธารน้ำแข็งหมิงหย่งธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด
- ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก UNESCO
- เมืองโบราณลี่เจียงมรดกโลกทางวัฒนธรรม
**เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**