product

โปรแกรม Kunming Tongchuan (IT)

ราคาเริ่มต้น
9,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWCN-8L234
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Lucky Air
ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ชมแผ่นดินสีแดง
- ชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สระน้ำแห่งสรวงสรรค์
- เยี่ยมชมสวนน้ำตกคุนหมิง,ชมวัดหยวนทง
- เยี่ยมชมซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก
- ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองโบราณกวนตู้
**พิเศษ !! สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
24 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 10,888.-
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 9,888.-
7 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 9,888.-
14 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562 9,888.-
21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 9,888.-
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 9,888.-
5 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 11,888.-
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 10,888.-
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 10,888.-
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 11,888.-
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 16,888.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 16,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**