หน้าแรก | ทัวร์ จีน | จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เลสโก ภูเขาหิมะ (ZE)

product

โปรแกรม จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เลสโก ภูเขาหิมะ (ZE)

ราคาเริ่มต้น 9,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWCN-8L226
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Lucky Air
ช่วงเวลา : ธ.ค. 2562

- ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวนแผ่นดินสีแดง
- สวนน้ำตกคุนหมิง,ชม ไร่สตรอเบอรี่
- ชมตำหนักทองจินเตี้ยน,วัดหยวนทง
- ภูเขาหิมะเจียวจื่อชมวิวทัศนียภาพ
- เยี่ยมชมเมืองโบราณกวนตู้
**พิเศษ !! ขนมจีนข้ามสะพาน สุกี้เห็ด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**