หน้าแรก | ทัวร์ ตุรกี | ตุรกี เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ (ZE)

product

โปรแกรม ตุรกี เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ (ZE)

ราคาเริ่มต้น
31,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWTR-TK2
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES
ช่วงเวลา : มิถุนายน 2562

- ทัวร์ตุรกี เมืองคัปปาโดเจีย ชมเมืองใต้ดิน
- ชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุคคาเล่
- ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส+เฮียราโพลิส
- ถ่ายรูปกับม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ล่องเรือชมความงามช่องแคบบอสฟอรัส
- เยี่ยมชมฮิปโปโดรมและจัตุรัสสีน้ำเงิน
**พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 33,999.-
23 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 33,999.-
28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2562 33,999.-
29 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2562 33,999.-
30 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2562 31,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม **