หน้าแรก | ทัวร์ รัสเซีย | RUSSIA มอสโคว์เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ ชมโชว์ (GS)

product

โปรแกรม RUSSIA มอสโคว์เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ ชมโชว์ (GS)

ราคาเริ่มต้น
49,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWRS-EK196
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : Emirates
ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์รัสเซีย ชมทัศนียภาพ จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์
- ล่องเรือแม่น้ำ MOSKVAชมความงามกรุงมอสโคว์
- เยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์หรือวิหารโดมทอง
- พระราชวังเครมลิน,สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์,พระราชวังฤดูร้อน
- ชมควมงามมหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
- มหาวิหารเซนต์ไอแซค,พระราชวังแคทเทอรีน 
- เยี่ยมชมจัตุรัสแดงและมหาวิหารเซนต์บาซิล
**พิเศษ !! ไข่ปลาคาเวียร์ ชมการแสดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
27 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 49,900.-
3 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 49,900.-
17 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 49,900.-
1 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 51,900.-
29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2563 64,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**