product

โปรแกรม CIRCUS HAPPY SNOW-B RUSSIA (PL)

ราคาเริ่มต้น
42,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWRS-KC195
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Astana
ช่วงเวลา : ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563

- ทัวร์รัสเซีย ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
- เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ฮอฟ
- เยี่ยมชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
- เยี่ยมชมจัตุรัสแดงและวิหารเซนต์บาซิล
- พระราชวังเครมลิน,การแสดงสัตว์แสนรู้
- พระราชวังฤดูหนาว,มหาวิหารเซนต์ไอแซค

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 42,999.-
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 50,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**