หน้าแรก | ทัวร์ รัสเซีย | รัสเซีย Blue Eye of Baikal (SM)

product

โปรแกรม รัสเซีย Blue Eye of Baikal (SM)

ราคาเริ่มต้น
54,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWRS-S7193
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
สายการบิน : siberia airlines
ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ 2563

- ทัวร์รัสเซีย ชมน้ำแข็งสีคราม Blue Ice
- พิพิธภัณฑ์ open air taltcy ใหญ่ 1ใน5
- นั่งรถลาก โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธ์แสนทรหด
- พิพิธภันฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด
- ขึ้นกระเช้าแบบห้อยขา สู่จุดชมวิวเขาเชียร์สกี้

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
6 ก.พ. - 11 ก.พ. 2563 55,900.-
13 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 54,900.-
20 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563 57,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**