หน้าแรก | ทัวร์ รัสเซีย | RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (GS)

product

โปรแกรม RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (GS)

ราคาเริ่มต้น
39,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWRS-FD192
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
สายการบิน : Air Asia
ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์รัสเซีย จุดชมวิวสแปรโ์ร่ฮิลล์
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
- ชมพระราชวงัเครมลิน,แคทเทอรีน
- ชมจัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล
- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์,เซนต์ไอแซค
- ชมพระราชวังฤดูร้อน,โบสถ์หยดเลือด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562 42,999.-
5 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 42,999.-
12 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 42,999.-
19 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 42,999.-
26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 42,999.-
3 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2561 42,999.-
10 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 42,999.-
17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 39,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**