product

โปรแกรม EASY-B AURORA RUSSIA (PL)

ราคาเริ่มต้น 55,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWRS-T5 191
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Turkmenistan Airlines
ช่วงเวลา : ม.ค. - มี.ค. 2563

- ทัวร์รัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน
- นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
- ชมจัตุรัสแดงและวิหารเซนต์บาซิล
- ตื่นตากับการล่าแสงเหนือ Aurora
- ตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**