product

โปรแกรม EASY-B AURORA RUSSIA (PL)

ราคาเริ่มต้น
55,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWRS-T5 191
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Turkmenistan Airlines
ช่วงเวลา : ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563

- ทัวร์รัสเซีย ชมพระราชวังเครมลิน
- นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
- ชมจัตุรัสแดงและวิหารเซนต์บาซิล
- ตื่นตากับการล่าแสงเหนือ Aurora
- ตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 55,999.-
9 พ.ย. - 14 พ.ย. 2562 55,999.-
23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 55,999.-
7 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 55,999.-
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 56,999.-
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 60,999.-
25 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 60,999.-
8 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 55,999.-
29 ก.พ. - 5 มี.ค. 2563 55,999.-
21 มี.ค. - 26 มี.ค. 2563 55,999.-
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563 55,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**