หน้าแรก | ทัวร์ รัสเซีย | รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [เลสโก ราชินีแสงเหนือ] (ZE)

product

โปรแกรม รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [เลสโก ราชินีแสงเหนือ] (ZE)

ราคาเริ่มต้น
63,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWRS-TG189
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563

- ทัวร์รัสเซีย ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
- เยี่ยมชมจัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล
- ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้,เยี่ยมชมหมู่บ้านซามี่
- ห้างสรรพสินค้ากุม,การแสดงละครสัตว์
- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์,พระราชวังเครมลิน
- พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
- ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
**พิเศษ !! ทานมื้อพิเศษที่โรงแรมหรู 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 63,999.-
27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 63,999.-
7 ธ.ค. - 13 พ.ย. 2562 65,999.-
9 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 65,999.-
14 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 65,999.-
18 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 67,999.-
21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 67,999.-
25 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 68,999.-
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 75,999.-
30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2563 75,999.-
1 ม.ค. - 7 ม.ค. 2563 71,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**