product

โปรแกรม GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND (B2)

ราคาเริ่มต้น
76,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWCH-TG186
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ชมความงามน้ำตกไรน์
- ชมพร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
- ตามรอยเสด็จสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์
- สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์
- พิชิตยอดเขาจุงเฟราและชมความงาม
- พิชิตยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
**พิเศษ !! ชีสสวิสฟองดูร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
16 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 81,900.-
17 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 81,900.-
21 ต.ค. - 30 ต.ค. 2562 81,900.-
22 ต.ค. - 31 ต.ค. 2562 81,900.-
1 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 76,900.-
7 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 76,900.-
14 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 76,900.-
21 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 76,900.-
2 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 76,900.-
7 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 76,900.-
9 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 76,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**