หน้าแรก | ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ | Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ (B2)

product

โปรแกรม Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ (B2)

ราคาเริ่มต้น
52,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWCH-TG185
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ชมความงามน้ำตกไรน์
- ชมพร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
- ตามรอยเสด็จสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์
- ชมปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์
- พิชิตยอดเขากรอนเนอร์แกรตเซอร์แมต
- พิชิตยอดเขาริกิราชินีแห่ง ขุนเขาสวิส

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
21 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 53,900.-
18 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 52,900.-
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562 52,900.-
1 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 52,900.-
6 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 52,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**