product

โปรแกรม SWITZERLAND GRAND TOUR (B2)

ราคาเริ่มต้น
72,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWCH-TG184
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เข้าชมปราสาทชิลยอง
- ชมเมืองเวเว่ย์  “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
- พิชิต ชมขุนเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
- ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟ รา , ฮาร์เดอร์ คูลม์
- พิชิตยอดเขาริกิ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
- ชมสะพานไม้ชาเปล , ศาลาไทย

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 ต.ค. - 28 ต.ค. 2562 75,900.-
1 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 72,900.-
22 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 72,900.-
2 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 73,900.-
9 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 73,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**