หน้าแรก | ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ | “WOW” SWISS สวิตเซอร์แลนด์ (IT)

product

โปรแกรม “WOW” SWISS สวิตเซอร์แลนด์ (IT)

ราคาเริ่มต้น 53,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWCH-TG182
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ชมความงามน้ำตกไรน์
- ชมพร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
- ชมจุดไฮไลท์เมืองเวเว่ รูปปั้น“ชาลี แชปปลิ้น”
- ชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ บรรยากาศสบาย
- นั่งกระเช้าโรแตร์เคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาทิตลิส
- ชมสะพานไม้ชาเปลและสิงโตหินแกะสลัก

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 54,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**