หน้าแรก | ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ | Romantic Trip Italy Swiss 3 Mountains อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (B2)

product

โปรแกรม Romantic Trip Italy Swiss 3 Mountains อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (B2)

ราคาเริ่มต้น
59,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWCH-TG180
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ โรแมนติกทริป
- ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป
- ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่าเมืองโลซานน์
- ชมถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง อายุกว่า 800 ปี
- พิชิต 3 ภูเขา  เขาจุงเฟรา, เขาซุนเนกกา
- นั่งกระเช้ายักษ์ สูภูเขากลาเซียร์ 3000

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
25 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 62,900.-
4 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 59,900.-
1 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 59,000.-
4 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 59,900.-
6 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 59,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**