หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | TOKYO FUJI หวานละมุน (B2)

product

โปรแกรม TOKYO FUJI หวานละมุน (B2)

ราคาเริ่มต้น
23,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-XW18
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Nok Scoot Airlines
ช่วงเวลา : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
- ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรีแลนด์มาร์กแห่งใหม่
- ถ่ายรูปและชมความสวยงามของ ลาเวนเดอร์
- สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ
- ช้อปปิ้งชื่อดัง ชินจูกุ โอไดบะ
**พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 28,900.-
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2562 29,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**