product

โปรแกรม SEVEN COUNTRIES IN EUROPE (B2)

ราคาเริ่มต้น
55,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWCH-EK179
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : Emirates
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ยุโรป ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
- ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งแกะสลัก
- เยี่ยมชมสิงโตหินแกะสลัก,สะพานไม้ชาเปล
- เยี่ยมบมสะพานชาร์ลส์ ,พระราชวังเชินบรุนน์
- ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อชมเมืองฮังการี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 56,900.-
1 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 57,900.-
24 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 72,900.-
30 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2563 72,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**