หน้าแรก | ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ | สวิตเซอร์แลนด์ เลสโกคัลลิสโต (ZE)

product

โปรแกรม สวิตเซอร์แลนด์ เลสโกคัลลิสโต (ZE)

ราคาเริ่มต้น
53,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWCH-SQ177
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : Singapore Airlines
ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เยี่ยมชมยอดเขาจุงเฟรา
- ชมสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวา น้ำพุเจ็ทโด
- อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก,สะพานไม้ชาเปล
- สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ ศาลาไทย
- เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษที่สุดของโลก
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชมปราสาทชิลยอง
- นั่งรถรางไต่เขายอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
17 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 53,999.-
5 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 59,999.-
21 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 65,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**