หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | The 4 Countries สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง (B2)

product

โปรแกรม The 4 Countries สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง (B2)

ราคาเริ่มต้น
73,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWEU-QR174
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Qatar
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สแกนดิเนเวีย ล่อง 2 เรือสำราญ 
- นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล 
- ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดน
- พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ,จัตุรัสซีเนเตอร์
- ล่องเรือซองฟยอร์ดยาวและลึกที่สุดในโลก
- ชมปราสาทมัลโม,พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
- ตลาดนัดริมทะเลเฮลซิงกิ,อุทยานฟรอกเนอร์ 
- ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน,พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
- ถ่ายรูปกับเงือกน้อย,ศาลาว่าการเมืองออสโล

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562 74,900.-
2 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 73,900.-
16 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 73,900.-
23 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 73,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**