หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK (IT)

product

โปรแกรม SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK (IT)

ราคาเริ่มต้น
65,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWEU-QR172
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : Qatar
ช่วงเวลา : ก.ย. 2562 - มี.ค. 2563

- ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ
- ชมความงดงามศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
- ชมความงามพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
- อุทยานฟรอกเนอร์ชมผลงานของปฏิมากร
- ถ่ายรูปกับลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
- พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง,น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
- รูปปั้นเงือกน้อย,ท่าเรือนูฮาวน์โคเปนเฮเกน
**พิเศษ !! พักบนเรือสำราญ DFDS 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 65,900.-
22 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 65,900.-
25 ก.พ. - 4 มี.ค. 2563 65,900.-
13 มี.ค. - 21 มี.ค. 2563 65,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**