หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ซีอุส] (ZE)

product

โปรแกรม สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ซีอุส] (ZE)

ราคาเริ่มต้น
52,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWEU-TG171
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 
- ชมความงดงามศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
- ชมความงามพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
- อุทยานฟรอกเนอร์ชมผลงานของปฏิมากร
- ถ่ายรูปกับลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
- พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง,น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
- รูปปั้นเงือกน้อย,ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
**พิเศษ !! พักบนเรือสำราญ DFDS 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
19 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 58,999.-
23 ต.ค. - 30 ต.ค. 2562 58,999.-
2 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 55,999.-
16 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 55,999.-
3 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 59,999.-
9 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 58,999.-
27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 69,999.-
28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 69,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**