product

โปรแกรม TURKEY BE FRESH (B2)

ราคาเริ่มต้น
30,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWTR-EK170
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Emirates
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียดินแดนปล่องนางฟ้า
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส,ฮิปโปโดม
- ปามุคคาเล ชมความงามของปราสาทปุยฝ้าย
- เมืองโบราณเฮียราโพลิส,เมืองโบราณเอเฟซุส
- เยี่ยมชมสุเหร่าสีน้ำเงิน,พระราชวังโดลมาบาเช

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
15 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 32,900.-
16 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 32,900.-
19 ต.ค. - 28 ต.ค. 2562 32,900.-
22 ต.ค. - 31 ต.ค. 2562 32,900.-
23 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 32,900.-
29 ต.ค. - 7 พ.ย. 2562 32,900.-
2 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 31,900.-
6 พ.ย. - 15 พ.ย. 2562 31,900.-
9 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 31,900.-
11 พ.ย. - 20 พ.ย. 2562 31,900.-
18 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562 31,900.-
19 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 31,900.-
26 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2562 30,900.-
1 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 30,900.-
2 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 30,900.-
5 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 35,900.-
9 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 35,900.-
27 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2563 49,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**