product

โปรแกรม Belly Dance and Pistachio (B2)

ราคาเริ่มต้น
39,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWTR-TK169
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ตุรกีล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
- เยี่ยมชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
- คัปปาโดเกียดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า
- เยี่ยมชมปามุคคาเล่หรือปราสาทปุยฝ้าย
- ชมเฮียราโพลิสมรดกโลกทางธรรมชาติ
- ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
29 ต.ค. - 7 พ.ย. 2562 39,900.-
3 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 39,900.-
11 พ.ย. - 20 พ.ย. 2562 39,900.-
24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 39,900.-
10 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 39,900.-
15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 39,900.-
22 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 43,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**