หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | Scandinavia Dream Journey สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค (B2)

product

โปรแกรม Scandinavia Dream Journey สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค (B2)

ราคาเริ่มต้น
48,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWEU-SQ15
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : Singapore Airlines
ช่วงเวลา : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

- ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 
- ชมความงดงามศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
- ถ่ายรูปกับเงือกน้อย เมืองกรุงโคเปนเฮเกน
- ชมอุทยานแห่งชาติฟรอกเนอร์ เมืองออสโล
- ลงเรือสำราญ DFDSและพักค้างคืนบนเรือ
- ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน,จัตุรัสซิตี้ฮอลล์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
24 ต.ค. - 30 ต.ค. 2562 49,900.-
10 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 48,888.-
24 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 48,888.-
1 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 51,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**