หน้าแรก | ทัวร์ ไทย | ตามรอยประวัติศาสตร์ แนบชิดธรรมชาติ สุโขทัย (B2)

product

โปรแกรม ตามรอยประวัติศาสตร์ แนบชิดธรรมชาติ สุโขทัย (B2)

ราคาเริ่มต้น 3,399 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1431-TH
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
สายการบิน : Van
ช่วงเวลา : มี.ค. - พ.ค. 2563

- อุทยานประวัติศาสตร์ / บ้านนาต้นจั่น
- วิวทะเลหมอกห้วยต้นไฮ / ทำข้าวเปิ๊ป

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**