หน้าแรก | ทัวร์ เกาหลีใต้ | เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] (ZE)

product

โปรแกรม เกาหลี โซล ซอรัค [เลทส์โก โรแมนติกซอรัค] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1423TG-KR
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : เม.ย. 2563

- เอเวอร์แลนด์ / ซอรัคซาน / โซลทาวเวอร์
- ฮงแด / อิกซอนดง / เคียงบกกุง / เมียงดง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**