หน้าแรก | ทัวร์ จีน | จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร] (ZE)

product

โปรแกรม จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บังลังก์พยัคฆ์มังกร] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1416WE-CN
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Smile
ช่วงเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 2563

- ระเบียงแก้วอู่หลง / อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า / ลิฟท์แก้ว
- อุทยานเขานางฟ้า / ฉือชี่โข่ว / ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**