หน้าแรก | ทัวร์ จอร์เจีย | จอร์เจีย ซุปตาร์… อะไรนะ ห๊ะ!!! (TN)

product

โปรแกรม จอร์เจีย ซุปตาร์… อะไรนะ ห๊ะ!!! (TN)

ราคาเริ่มต้น 29,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1414XJ-GE
ประเทศ : จอร์เจีย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : มี.ค. - พ.ค. 2563

- โบสถ์เมเตห์คี / ป้อมนาริคาล่า / คาซเบกี้
- โบสถ์เกอร์เกตี้ / วิหารจวารี/ วิหารบอดี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**